НОВА СОФИЯ

АРТЕКС – подведени от институциите

За сграда Златен век, главният архитект приема документи, в които присъства и тълкувателно писмо, че разрешението е валидно до 11.011.2020 г.

Със своя Заповед от 20.09.2017 г. Главният архитект допълва разрешението за строеж, т.е. очевидно към момента на издаване на заповедта е възприел становището на МРРБ.
За проекта са направени още две изменения по реда на чл. 154 от ЗУТ, с които е допълнено разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. Логично е да се предположи, че след като е издал поредица от заповеди за допълване на разрешението за строеж

Главният архитект го е
считал за валидно.

По отношение на строителството са извършвани многократни проверки от ДНСК. Две от тези проверки са извършени след 19.11.2017 г.,

без да е констатирано, че е налице изтекло разрешение за строеж.