НОВА СОФИЯ

СЛУЧАЯТ АРТЕКС

ОТНОСНО ВАЛИДНОСТТА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА СТРОЕЖ НА „ЗЛАТЕН ВЕК“

На 26.01.2007 г. е издадено Разрешение за строеж № 134 от Главния архитект на София на база одобрени на 24.01.2007 г. проекти във фаза „идеен проект“ за строеж: „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА /34 ЕТАЖА/ С ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ”, находяща се в УПИ I – 98, 99 от квартал 272А по плана на град София, местност „Лозенец – I част”, Район „Лозенец” – СО. Строежът е втора категория.

Строителството започва на 11.01.2010 г., когато е съставен Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр.2).

Със Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г., издадена от Главен архитект на СО на основание чл. 153, ал.3 от ЗУТ, Разрешение за строеж №134 от 26.01.2007 г. е презаверено за още 5 (пет) години, т.е. за срок до 19.11.2017 г.

Със заявление с вх. № САГ16-АП00-1029/14.12.2016 г. (преди изтичане срока на валидност на разрешението за строеж) е поискана презаверка. На 26.01.2017 г. по преписката е депозирано и платежно нареждане за заплащане на такса по чл. 153, ал. 4 от ЗУТ. След приемане от Народното събрание на промените в ЗУТ, на 03.02.2017 г. дружеството е подало заявление за прекратяване на производството по презаверката с мотив, че междувременно приетите промени в ЗУТ по отношение срока на валидност на разрешението правят презаверката излишна. Със Заповед № РА51-25/06.02.2017 г. на Главния архитект производството по презаверката е прекратено. Административният орган е коментирал мотивите за оттегляне на заявлението за презаверка и не е изразил противно мнение, т.е. може да се приеме, че е споделил мотивите за оттеглянето.

Преди изтичане на срока на валидност на презавереното разрешение за строеж в Държавен вестник, бр.13 от 07.02.2017 г. е публикувано изменение на чл. 153, ал. 2, т. 3 от ЗУТ, според което “разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 10 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж за обектите по чл.137, ал. 1, т. 1 и 2“.

В ПЗР на ЗИД на ЗУТ не се съдържа изрична регламентация за приложимостта на променените срокове на валидност на разрешенията за строеж относно заварени случаи на вече издадени разрешения за строеж, които са валидни към датата на влизане в сила на законовите промени.

В писмо на МРРБ изх. № 70-00-906/30.08.2017 г. изрично е отбелязано, че „в конкретния случай независимо от наличието на презаверено през 2012 г. по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ, в редакцията му преди ЗИД на ЗУТ, обн. В ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. разрешение за строеж, строителството по което е започнало в 3-годишния срок с откриване на строителната площадка и определянето на строителна линия/ниво (съставяне на образец 2) през 2010 г., срокът за завършване е 10 години и се отчита от датата на започване на строителството, а именно датата на съставянето на протокол образец 2“.

Със Заповед № РА51-226/20.09.2017 г. на Главния архитект на СО за допълване разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. е допуснато съществено изменение в одобрения инвестиционен проект при условията на чл.154, ал.2, т.5, т.6 и т.7 от ЗУТ. Във въпросната заповед административният орган изрично се позовава на цитираното писмо № 70-00-906/30.08.2017 г. на МРРБ, че разрешението за строеж е валидно до 11.01.2020 г., т.е. очевидно Главният архитект към момента на издаване на заповедта е възприел становището на МРРБ.

За проекта са одобрени още две изменения по реда на чл. 154 от ЗУТ, съответно със Заповед № РА51-74/02.05.2018 г. на Главния архитект на СО и Заповед № РА51-154/06.08.2018 г., с които заповеди е допълнено разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. Логично е да се предположи, че след като е издал поредица от заповеди за допълване на разрешението за строеж, Главният архитект го е считал за валидно.

По отношение на строителството са извършвани многократни проверки от ДНСК и техните структури, а именно:

  • Проверка по постъпил сигнал в РО НСК София при РДНСК ЮЗР с вх. №С17-1322-03-155 от 10.05.2017 г., завършила с Писмо-отговор изх. №С17-1322-01-023 от 30.06.2017г. издадено от РО НСК София при РДНСК ЮЗР;
  • Проверка, инициирана във връзка с писмо от Омбудсман на Република България изх. №11209 от 24.11.2017 г. (по повод жалба на жители на кв. Лозенец) и постъпило в ДНСК с вх. № СТ-146-13-512 от 28.11.2017 г., която завършва с Писмо-отговор изх. №С17-1322-00-145 от 30.01.2018г. издадено от РО НСК София при РДНСК ЮЗР;
  • Проверка по разпореждане от Зам.-Началник на ДНСК с изх. № ЮЗР 17-228-01-120 от 04.07.2018 г. във връзка с постъпил сигнал от Адвокатско дружество „Владикин, Славов и Партньори“ и др., която завършва с Писмо-отговор изх. № ЮЗР17-228-00-566 от 09.08.2018г. издадено от РО НСК София при РДНСК ЮЗР.

И трите проверки завършват с извод за липса на допуснати нарушения и законосъобразност на строителните книжа. Две от тези проверки са извършени след 19.11.2017 г., без да е констатирано, че е налице изтекло разрешение за строеж.

След разразилия се медиен скандал, в който Артекс се превърна в неволен заложник на предизборната политическа обстановка, спрямо дружеството започнаха откровено злонамерени атаки от различни лица, вероятно представляващи определени конкурентни икономически интереси. От Инициативен комитет Лозенец, представляван от Никола Вапцаров, на 07.03.2019 г. срещу ДНСК е предявен иск пред АССГ за „преустановяване на бездействие от страна на ДНСК“ и спиране на строежа.

За да се потуши предизвиканото най-вече медийно напрежение в този така деликатен предизборен период се разпореди извършването на нови проверки от ДНСК, по които бяха издадени три констативни протокола:

  • Констативен протокол № СТ-146-01 от 20.03.2019 г.,
  • Констативен протокол № СТ-146-02 от 26.03.2019г.,
  • Констативен протокол № СТ-146-04 от 03.04.2019 г.

След първите две проверки по документи и на място, на 28.03.2019 г. арх. Иван Несторов – началник на ДНСК даде пресконференция, на която заяви категорично, че строежът е законен и че строителството ще бъде спряно само частично до отстраняване на констатирани технически несъответствия.

На 03.04.2019 г., след среща на кмета Йорданка Фандъкова с премиера Бойко Борисов и министър Аврамова, изненадващо в медийното пространство се тиражира новината, че премиерът е наредил цялостно спиране на строежа.

На 05.04.2019 г. на дружеството е връчен Констативен акт № СТ-146 от 03.04.2019 г., в който са констатирани технически несъответствия на строежа в УПИ I и в съседния УПИ III, който акт се явява първи етап от процедурата по спиране на строежа. Дружеството изцяло се е съобразило с констатациите в констативния акт и незабавно е пристъпило към изпълнение на предписанията.

На 08.04.2019 г., след среща на премиера Бойко Борисов и представители на ИК „Лозенец“ и в отсъствие на представители на АРТЕКС, бе обявено пред медиите, че строежът ще бъде спрян „поради изтекло разрешение за строеж“.

Целият документ може да се свали оттук

ИЗВОДИ – НОВА СОФИЯ:

Според нас държавността е достигнала до точка на нетърпимост, щом еднолично Премиерът на България се явява основен разпоредител и съдник. Това дефинира едно авторитарно управление, водено по течението на предизборни партийни компромати.

Очевидно е, че сграда ЗЛАТЕН ВЕК е законна и е получила разрешително за строеж и инвестиции за висока сграда.

С други думи инвеститорът:

1. е проектирал

2. е осигурил финансиране именно за такъв проект

3. е получил разрешение от българските институции да го направи.

Неизвестно защо, същите тези институции, решават в средата на проекта да се противопоставят, да пречат, умишлено да забавят крайната му реализация. Не е далеч мисълта и съмнението, че някой някъде се е опитвал през цялото време, чрез този натиск да накара инвеститора да плаща под масата.

Стига се до етап, в който е необходимо удължаване на срока за строеж и компанията АРТЕКС прави законовите стъпки за получаване. С какви аргументи главният архитект на София, Здравко Здравков не го е издал, ние никога няма да разберем. В дадената от него пресконференция нито един журналист не зададе този въпрос. Какви са причините да не се издаде документ за сграда, която е законна и е в напреднал етап на строеж и какво се очаква да се случи с такава сграда, след неиздаването на тези документи?

Успоредно с това подписва изменения и допълнения на проекта, придружени с тълкувателен документ от министерството за удължаване на срока, вследствие промяна на законодателството, касаещо сгради от същата категория, каквато е ЗЛАТЕН ВЕК. Ако е имал някакво особено мнение, възражение или несъгласие относно тълкуванието на министерството, то защо е сложил подписа си върху заповедта на изменение и допълнение.

В хода на тези събития, срещу сградата се появяват протести, политически подплатени от партия, организатор на такива из цяла София. Същата, чрез разпространение на писма предизвиква всички институции да започнат проверки, относно законността на сградата. И оттогава до ден днешен провекрите не спират. Всички направени проверки застават зад законността на сградата ЗЛАТЕН ВЕК.

Вследствие на предизборни скандали, Премиерът Борисов решава еднолично да разчисти политически протестиращите си опоненти от улицата, като спира строежа чрез персонално нареждане чрез ДНСК да открие нередности, които да овластят неговото желание. В нарочна среща от него са поканени протестиращите от ИК Лозенец, кмета на столицата Йорданка Фандъкова, гл. арх. Здравко Здравков, арх. Несторов (ДНСК) и министър Аврамова (МРРБ), но не и самият инвеститор, който да изрази своята гледна точка по този казус.

Днес се явяват хора по медиите, които искат събарянето на част от ЗЛАТЕН ВЕК до височината, до която е имало разрешително за строеж според тях.

Само че още един път ще напомним, че тази сграда е била проектирана и в нея са заложени средства, конструкция, материали, технологии, функционалност, предвидени за височина по проект.

Действията на главния архитект са толкова безотговорни и дори съмнителни, че е добре като се искат оставки, неговата, както и тази на кмета на София да бъдат подадени първи.

Защото софиянци се нагледаха на некачествени изпълнения на обществени поръчки, скандали и управленска безпомощност на Столична община.

Оказва се, че Премиера на страната е човекът, който решава всички проблеми чрез уволнения и назначения, нареждайки на институциите какво да правят, за да могат да се овластят неговите желания по един или друг казус.

НИЕ ОТ НОВА СОФИЯ, ПРИЗОВАВАМЕ ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ НЕЗАБАВНО ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА.

НИЕ ОТ НОВА СОФИЯ, УВЕРЯВАМЕ КМЕТИЦАТА ФАНДЪКОВА, ЧЕ ЩЕ СЕ БОРИМ С ВСИЧКИ СИЛИ И СРЕДСТВА ТЯ ДА НЕ ПОЛУЧИ МЕЧТАНИЯ СИ ТРЕТИ МАНДАТ.