TOP-BG

Протест ​срещу​ кмета​ ​на​ София​ г-жа​ Фандъкова,​ организиран​ от​ „Спаси София”​

Какво​ ​ точно​ ​ желаят​ ​ протестиращите​ ​ срещу​ ​ кмета​ ​ на​ ​ София​ ​ –​ ​ нищо​ ​ –​ ​ това е​ ​ един​ ​ политически​ ​ протест​ ​ на​ ​ БСП, чрез проекта с име „Спаси София“.​ ​

Звучи​ ​ нелепо​ ​ колоездачи​ ​ да​ ​ се оплакват​ ​ от​ ​ титаничните​ ​ усилия​ ​ на​ ​ един​ ​ кмет​ ​ да​ ​ създаде​ ​ в​ ​ София​ ​ мрежа​ ​ от велоалеи.​ ​ Това​ ​ едва​ ​ ли​ ​ щеше​ ​ да​ ​ се​ ​ случи​ ​ в​ ​ такива​ ​ мащаби​ ако​ ​ не​ ​ бяха личните​ ​ усилия​ ​ на​ ​ г-жа​ ​ Йорданка​ ​ Фандъкова.​ ​ Доводи​ ​ като​ ​ некачествено или​ ​ забавено​ ​ строителство​ ​ и​ ​ ремонти​ ​ са​ ​ абсолютно​ ​ несъстоятелни,​ ​ тъй като​ ​ строителят​ ​ винаги​ ​ отговаря​ ​ за​ ​ качеството​ ​ на​ ​ това,​ ​ което​ ​ прави​ ​ и всичко​ ​ направено​ ​ е​ ​ обвързано​ ​ с​ ​ гаранционни​ ​ срокове​ ​ на​ ​ експлоатация. Всички​ ​ ние​ ​ искаме,​ ​ без​ ​ изключение,​ ​ въздуха​ ​ в​ ​ София​ ​ да​ ​ е​ ​ чист, задръстванията​ ​ да​ ​ не​ ​ са​ ​ наше​ ​ ежедневие,​ ​ градския​ ​ транспорт​ ​ да​ ​ е надежден​ ​ и​ ​ дори​ ​ комфортен.​ ​ Добре​ ​ е​ ​ обаче​ ​ да​ ​ си​ ​ дадем​ ​ сметка,​ ​ че​ ​ няттома нито​ ​ един​ ​ голям​ ​ град​ ​ в​ ​ света,​ ​ който​ ​ да​ ​ не​ ​ изпитва​ ​ същите​ ​ проблеми,​ ​ с които​ ​ се​ ​ бори​ ​ и​ ​ управлението​ ​ на​ ​ София.​ ​ Ясно​ ​ е,​ ​ че​ ​ мръсният​ ​ въздух трудно​ ​ ще​ ​ стане​ ​ по-чист,​ ​ който​ ​ и​ ​ кмет​ ​ да​ ​ дойде​ ​ на​ ​ власт.​ ​ Причините​ ​ са отдавна​ ​ известни​ ​ на​ ​ всички​ ​ управници​ ​ на​ ​ големи​ ​ градове​ ​ в​ ​ света.​ ​ Ето някои​ ​ причини,​ ​ които​ ​ зависят​ ​ от​ ​ всички​ ​ нас: да​ ​ спрем​ ​ да​ ​ караме​ ​ автомобили​ ​ без​ ​ катализатори;​ ​ да​ ​ спрем​ ​ да​ ​ караме автомобили​ ​ на​ ​ дизелово​ ​ гориво;​ ​ да​ ​ не​ ​ използваме​ ​ личния​ ​ си​ ​ автомобил всеки​ ​ ден​ ​ и​ ​ да​ ​ пътуваме​ ​ сами​ ​ в​ ​ него.​ ​ Именно​ ​ тук​ ​ е​ ​ добре​ ​ да​ ​ се​ ​ спомене,​ ​ че същият​ ​ този​ ​ кмет​ ​ е​ ​ в​ ​ основата​ ​ на​ ​ изграждането​ ​ и​ ​ развитието​ ​ на софийското​ ​ метро​ ​ и​ ​ гореспоменатите​ ​ велоалеи.​ ​ Ако през лятото проблем могат да бъдат неизмитите улици, за което ние наистина бихме могли с основание да настояваме да се мият по-често, то през зимата, отопляването​ ​ с​ ​ печки​ ​ да става​ ​ с​ ​ горива,​ ​ с​ ​ по-ниска​ ​ степен​ ​ на​ ​ замърсяване.​ ​ Очевидно​ ​ е,​ ​ че​ ​ в печките​ ​ за​ ​ твърдо​ ​ гориво​ ​ се​ ​ горят​ ​ не​ ​ само​ ​ предвидените​ ​ за​ ​ целта​ ​ твърди горива,​ ​ но​ ​ и​ ​ стари​ ​ парцали,​ ​ обувки,​ ​ пластмасови​ ​ опаковки​ ​ и​ ​ всякакви други​ ​ отпадъци,​ ​ стига​ ​ да​ ​ се​ ​ произведе​ ​ малко​ ​ топлина,​ ​ независимо​ ​ от смрадта​ ​ и​ ​ отпадъчния​ ​ продукт​ ​ получен​ ​ след​ ​ изгарянето. ​ Ако​ ​ се​ ​ разходите в​ ​ селата​ ​ около​ ​ София​ ​ в​ ​ студен​ ​ ден,​ ​ ще​ ​ се​ ​ наложи​ ​ да​ ​ дишате​ ​ смог​ ​ по-тежък от​ ​ този​ ​ в​ ​ центъра​ ​ на​ ​ София. Всичко​ ​ това​ ​ зависи​ ​ също​ ​ от​ ​ нас. А​ ​ за​ ​ запазването​ ​ на​ ​ архитектурната​ ​ и​ ​ историческа​ ​ памет​ ​ на​ ​ София, най-малко​ ​ г-жа​ ​ Фандъкова​ ​ може​ ​ да​ ​ бъде​ ​ обвинена​ ​ –​ ​ открити​ ​ са​ ​ толкова музеи,​ ​ колкото​ ​ в​ ​ последните​ ​ 20​ ​ години​ ​ преди​ ​ това​ ​ управление​ ​ не​ ​ са откривани.БЪДЕТЕ АКТИВНИ СЪС СОБСТВЕНО МНЕНИЕ! ГЛАСУВАЙТЕ!

Всеки може да гласува без задължителна регистрация от едно IP не повече от 3 пъти в рамките на 24 дни.
[yop_poll id=“12″]
[siteorigin_widget class=“Pdfprnt_Buttons_Widget“][/siteorigin_widget]