НОВА СОФИЯ

Писмо на Камарата на строителите в България – казус ЗЛАТЕН ВЕК

ДО

ГЕН. СТЕФАН ЯНЕВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Камарата на строителите в България като официален представител на българските строителни фирми и независима професионална организация, призвана да подпомага и поощрява предприемаческата инициатива на своите членове, както и да съдейства за подобряване на стопанската им дейност и конкурентоспособност, изразява подкрепа към „Артекс Инженеринг“ АД и проекта „Златен век“.

Нашето разбиране е, че държавните и общински институции, на които по закон са възложени функции, свързани със строителния процес, са длъжни да действат законосъобразно, добросъвестно и компетентно при изпълнение на нормативно определените им правомощия. Проектът „Златен век“ е на такъв етап на строителство, който предполага, че всички обстоятелства, свързани с неговото изграждане е трябвало отдавна да бъдат изяснени.

Разнопосочните решения на българските институции са тревожен сигнал за нарушаване на бизнес климата и развитието на сектор „Строителство“.

Нашето категорично мнение е, че в този момент и занапред меродавни следва да бъдат решенията на българския съд.

Апелираме компетентните органи при взимане на отговорни решения да съблюдават принципите на правовата държава, да създават предпоставки за установяване на добър бизнес климат, разкриване на нови работни места и стимулиране на модерното развитие на градовете при спазване на европейското и национално законодателство.

С УВАЖЕНИЕ:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ