TOP-BG

СТРОЕЖЪТ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК Е ЗАКОНЕН

СТРОЕЖЪТ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК Е ЗАКОНЕН

В изявленията на главния архитект на София Здравков, свързани с казуса на сградата Златен век, умишлено или не, поради своята обърканост, доведоха до внушението, че строежът на сградата Златен век няма валидно разрешение за строеж. Новина, която се възпроизведе веднага в централните емисии на най-големите телевизии в страната, включително Канал 1.
Но докато някои използваха думи като „Може би“, в което се допуска и друга възможност, то Националната телевизия, в предаването си „По света и у нас“, заяви:
„Сградата Златен век в Лозенец, която се строи от собствениците на фирма АРТЕКС, към момента няма валидно разрешително за строеж! Това стана ясно от думите на главния архитект на столицата Здравко Здравков, който на два пъти отказва да поднови разрешителното…“
Може би единствената телевизия, реагирала отговорно с репортаж за случващото се беше Телевизия Европа:
www.tvevropa.com

Да не забравяме, че преди време Върховният административен съд е глобил главния архитект Здравков с 13000 лв. поради превишени права по друг казус с висока сграда.

Нека си зададем няколко ясни въпроса, с ясни отговора, накрая на които ще добавим и документи, в подкрепа на заключенията, до които достигаме.

Имало ли е разрешение за строеж на сграда втора категория Златен век?
– Да.

Имало ли е презаверка на разрешението за строеж?
– Да.

Имало ли е необходимост за нова презаверка на разрешението за строеж?
– Не, въпреки че е била подадена молба, която впоследствие е изтеглена, защото Парламентът на Р България гласува закон за удължаване на срока за първа и втора категория сгради за 10 години.

Този закон може ли да се нарече лобистки, създаден специално за Артекс и сградата „Златен век“?
– Естествено, че не – законът е създаден, за да даде възможност да бъдат завършени десетки инфраструктурни проекти, в които са вложени милиарди. Сградата Златен век е в тази категория, заради своя мащаб и височина.

Действа ли законът със задна дата?
– Въпреки, че никъде в закона не е упоменато изрично, логично е той да обслужи всички проекти първа и втора категория в заварено положение и всички бъдещи такива. Именно това е наложило неговата поява.

Кои партии са гласували за приемането на този закон?
– Законът е приет единодушно от всички политически партии. Защото този закон е прагматично необходим.

От чия компетентност е законосъобразността на този строеж – на главния архитект на София – Здравко Здравков или на Дирекция за национален строителен контрол?
– Контролният орган, който определя законността е ДНСК – която упражнява контрол по законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите от първа, втора и трета категория. Именно затова и ДНСК са правили няколко проверки, включително и в началото на тази година, в които е доказана пълната законосъобразност на сграда Златен век. Дори в момента тече проверка, вследствие на фалшивите новини, разпространявани чрез националните медии и няколкото човека, които стоят зад тях.

Източник: kabox.eu
Автор: К. Апостолов

Изявление от АРТЕКС ОТНОСНО СГРАДА „ЗЛАТЕН ВЕК“

Във връзка с появилите се неверни твърдения от последните дни относно законността на строителството на сграда „Златен век“ ръководството на Артекс Инженеринг декларира, че проектът се изпълнява изцяло в съответствие с действащото българско законодателство и притежава всички необходими действащи законови документи:

Разрешението за строеж за сградата „Златен век“ (Разрешение за строеж №134) е издадено на 26.01.2007 г. от Главния архитект на София. Строежът е Втора категория, като попада в т. 2, буква „д“ – сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители, чл. 137, ал.1 от ЗУТ.

Строителната площадка за сградата е открита с Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво /обр.2/ от 11.01.2010 г.

Със Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г., издадена от Главен архитект на СО на основание чл. 153, ал.3 от ЗУТ, разрешение за строеж №134 от 26.01.2007 г. е презаверено за нов срок от 5 /пет/ години, считано от 19.11.2012 г., съгласно действащия ЗУТ към 2012 г.

Преди изменението на ЗУТ с Държавен вестник, бр.13 от 07.02.2017 г., законът позволява многократно презаверяване на разрешенията за строеж. Към влизане в сила на тези промени разрешението за строеж е валидно (в рамките на срока, удължен с презаверката от 2012 г.).

С изменението на ЗУТ с Държавен вестник, бр.13 от 07.02.2017 г., с което се прави ревизия на множество законови текстове, и същото далеч не касае единствено чл. 153 от ЗУТ относно сроковете на валидност на разрешенията за строеж, срокът на валидност на разрешенията за строеж за обекти първа и втора категория (които включват всички по-главни инфраструктурни проекти – метростанции, магистрали, железопътна инфраструктура, както и високи сгради и т.н.) е удължен на 10 г. от датата на започване на строителството. Тази дата съобразно закона е датата на съставяне на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво – 11.01.2010 г.

Законовият текст цели да увеличи срока за завършване на най-сложните и обемни строежи съгласно ЗУТ, за много от които е налице европейско финансиране и съфинансиране от Република България, с оглед съхраняване на публичния интерес. Целта на закона е да се създаде облекчение за завършване на вече започнали проекти от съответните категории, като се избегнат административни пречки, които биха оказали негативно влияние на усвояване на съответните финансирания.

При така приетия законов текст и с оглед факта, че сградата от самото начало (от 2007 г.) е категоризирана като втора категория строеж по ЗУТ, не е необходима презаверка на разрешението на строеж преди 11.01.2020 г. и строежът й е законосъобразен.

В закона за изменение на ЗУТ от 2017 г. не се съдържа изрична регламентация относно заварени случаи на вече издадени разрешения за строеж, които са валидни към датата на влизане в сила на законовите промени. Цитираният в медиите параграф 58 от закона касае единствено процедури по издаване на разрешения за строеж – т.е., процедури, по които разрешение все още не е издадено.

В случая е било налице валидно и влязло в сила разрешение за строеж, като такива заварени случаи не са извадени извън обхвата на въведеното общо правило за 10 годишна валидност на разрешенията за строеж за строежи от втора категория. Тъй като новоприетата норма създава права за инвеститорите, съгласно утвърдените принципи в тълкуването на действието на гражданския закон, той следва да се прилага еднакво както за бъдещи, така и за висящи при приемането му правоотношения.

Обектът е проверяван многократно от ДНСК през цялата 2018 и 2019 г., като при всички извършени проверки е констатирана пълна законосъобразност на строителството и издадените строителни книжа. За сведение представяме резултат от проверка на РДНСК – Югозападен район, обективиран в писмо с изх.н. С17-1322-00-145.

Уверяваме нашите партньори и клиенти, че ще продължим, както и досега, да работим професионално и качествено, при абсолютно спазване и съблюдаване на всички нормативни изисквания, и на българското законодателство.

Може са свалите от Медийния архив на сайта на АРТЕКС arteks.eu, Документ на ДНСК за извършена проверка, във връзка със законността на сграда ЗЛАТЕН ВЕК, който беше разпространен до всички медии в PDF формат

При проверката не са установени нарушения по отношение законосъобразността на издадените строителни книжа.